Lobszang Rampa - A Lhaszai doktor

Könyvek:  Főkönyvmoly
Lobszang Rampa - A Lhaszai doktor

Fülszöveg

Fülszöveg: Lobsang Rampa elsô könyvének, A harmadik szemnek
megjelenése heves és mindmáig tartó vitákat kavart.
A szerzônek az a meggyôzôdése, hogy ô tibeti láma,
aki közlekedési baleset következményeképpen
egyszer csak az ô testébe költözött, ezúttal ôáltala,
rajta "keresztül" írja meg saját önéletrajzát, nem
éppen olyan állitás, amelynek sok nyugati olvasó
egykönnyen hitelt adna. Némelyek viszont, mivel
hallottak már hasonló, jóllehet nem Tibetben történt
eseményekrôl, hajlamosak hinni a dologban. Megint
mások- minden bizonnyal ök alkotják a többséget -
nem rejtik véka alá kétségeiket. Mindennek ellenére
többekre, legyenek akár a Távol-Kelet ismerôi, akár
ezt a furcsa könyvet élvezettel forgató átlagolvasók,
mély benyomást tett egyrészt a szerzô nyilvánvaló
tárgyismerete, amivel a világnak ezt a lenyügôzô és
oly kevéssé ismert oldalát tárja fel elôttünk, másrészt
az a tény is, hogy a szerzô korábban semmiféle
irodalmi képességrôl nem tett soha tanúságot. Az is
kétségtelen, hogy a könyvben emlitett tényeket eddig
még senkinek nem sikerült megcáfolnia.
A jelen kötet kiadói úgy vélik: bizonyuljon akár
igaznak, ami itt olvasható, akár nem (már ha valaha is
fény derül erre), a Harmadik szem és most A lhászai
doktor méltán kerül a közönség elé, már csak azért is,
mert a maga módján mindkét mû rendkivül élvezetes
olvasmány. Ami pedig a fô, az alapvetô mondanivalót
illeti, döntse el ki-ki maga, mi róla a véleménye. A
lhászai doktor olyan, amilyennek Lobsang Rampa
megírta. Beszéljen a könyv önmagáért.

Vélemény, idézetek

Az asztális utazásról:

 

A repülés csodálatos érzés. Fenséges dolog a géppel
szállni odafenn a magasban, kikapcsolni a motort,
szárnyalni, siklani, akár a madár. Mindez
emlékeztetett kicsit az asztrális utazásra, amelyben
olykor részem van, s amelyre bárki elindulhat ha lelke
elég gazdag, s van türelme kitartani.
Tudod-e TE, hogy mi az az asztrális utazás ? Ismered-
e a szárnyalás gyönyörét, annak örömét, hogy a tetôk
fölé emelkedsz, óceánok felett röpülsz át, talán
valamely messzi föld felé ? Mi minderre képesek
vagyunk. Nem egyéb ez, minthogy a test leljibb fele
elhagyja fizikai burkát, más dimenziókba emelkedik,
és a világ más tájaira kóborol "ezüstfonala" végén.
Nincs ebben semmi varázslat, semmi elitélendô.
Természetes és egészséges dolog ez, és a régmúlt
idôkben minden ember akadálytalanul és könnyedén
képes volt efféle asztrális utazásra . A Tibeti
Adeptusok és sok indiai beavatott is asztrális
alakjában szokott ide-oda utazgatni, s ebben semmi
meglepô nincsen. A vallások szent könyveiben,
mindenütt a világon, valamennyi vallás Bibliájában
olvashatunk afféle dolgokról, mint az "ezüstfonál" és
az "aranytál".  Ez az úgynevezett ezüstfonál nem más,
mint energiatengely, sugárzó energia, amely végtelen
kiterjedésre képes. Nem anyagi kötelék ez, mint amilyen az izom vagy az ér, vagy akár egy darab
kötél, hanem maga az élet: az energia, mely a fizikai
testet és az asztrálisat köti össze egymással.
Az embernek több teste is van. Jelenleg csak a
fizikaival foglalkozunk, azután az asztrálissal. Sokan
azt hiszik, ha "más" állapotba kerülünk, falakon
kelhetünk át, vagy padlókon zuhanhatunk keresztül.
Ez igaz is, de a falnak, illetve a padlónak más
sûrûségûnek kell ehhez lennie. Az asztrális állapotban
a mindennapi világ  dolgai nem akadályozhatnak
utunkban. A ház ajtaja sem bezárni, sem kizárni nem
képes az embert. Ám az asztrális világban is vannak
azért olyan ajtók és falak, amelyek számunkra,
asztrális lények számára is szilárdak és éppoly
áthatolhatatlanok, mint a fizikai testnek az evilági
ajtók és falak.
Láttál-e már kisértetet ? Ha láttál , nyilván asztrális
lénnyel volt dolgod, bizonyára olyasvalakinek az
asztrális kivetülésével, akit jól ismersz, vagy
olyasvalakiével, aki a világ egy másik részérôl jött
hozzád látogatóba. Olykor az ember igen eleven
álmokat lát. Álmodhatod például , hogy úgy lebegsz,
mint valami léggömb, fenn a magas égben, s csak
madzag, kötél köt a földhöz. Letekintesz ilyenkor az
égi magasból, a kötél ottani végérôl, s úgy látod, a
tested merev, sápadt, mozdulatlan. Ha nem hoz
zavarba ez a látvány, tovább lebegsz majd, fölfelé
lebbensz, szállongva, mint a kutyatej termése a
szélben. Kevéssel utóbb már távoli vidéken jársz,
vagy valamely eldugott, de számodra jól ismert
helyen. Ha pedig reggel visszagondolsz minderre,
valószínüleg legyintesz csak rá: puszta álom volt.
Pedig asztrális út volt, nem egyéb...

 

Az auralátásról: 

... velem született képességem, hogy olyannak látom az embereket, amilyenek valójában.
Aura veszi őket körül , amely minden gondolathullámzásukról, minden egészségükben, szellemi és lelki állapotukban bekövetkező változásukról hírt ad. Ez az aura nem más, mint a benső lelkünk által keltett fény. Életem első néhány éve során azt hittem, mindenki ugyanúgy látja ezt az aurát, ahogy én, de hamar rá kellett jönnöm, hogy ez nincs így. Később, amint tudja, hétévesen beléptem egy lámakolostorba, és ott különleges képzésben részesültem.  Ebben a kolostorban különleges műtétet hajtottak rajtam végre, részben avégett, hogy még élesebben lássak, mint korábban, részben pedig, hogy egyéb képességekhez is juttassanak. A történelem előtti időkben- folytattam- az embernek volt egy Harmadik Szeme is. Saját ostobasága miatt azonban az ember elveszítette e látásképességét: ennek visszanyerése volt a célja annak a képzésnek, amelyben a lhászai kolostorban részesültem . - Rájuk néztem és láttam, hogy érdeklődéssel figyelik, amit mondok.
 -Dr. Li- folytattam - az emberi testet mindenekelőtt kékes fény övezi, talán 4-6 cm vastagságú fény. Ez burkolja és födi az egész fizikai testet. Ezt a burkot nevezzük mi éteri testnek: ez a test minden testek legalacsonyabbika. Ez az éteri test a kapcsolat az asztrális világ és a fizikai világ között. A kékség intenzitása az ember egészségi állapota szerint változik. A testen, illetve az éteri testen kívül pedig ott látható az aura. Az aura mérete igen különböző lehet, aszerint, hogy az ember milyen fejlődési fokon áll, továbbá aszerint milyen neveltetésben, képzésben részesült, illetve milyenek a gondolatai. Az Ön aurájának mérete fejlett emberre utal- mondtam az igazgatónak.- Az emberi aura legyen akármekkora is, színes , örvénylő sávokból áll, olyanok, mint az alkonyi égen húzódó színes felhők. Színei aszerint változnak, hogy éppen mire gondol az ember. A testen pedig övezetek találhatók, különleges övezetek, és ezek külön vízszintes színsávokat alkotnak.
Tegnap- mondtam- miközben a könyvtárban dolgoztam , az egyik könyvben bizonyos nyugati vallásos hiedelmekről láttam képeket. Ezeken a képeken olyan emberalakok látszottak, akiknek a feje körül aura fénylett. Azt jelenti-e ez, hogy a nyugatiak, akikről pedig azt hittem, alacsonyabb fejlődési fokon állnak, mint mi, látják az aurát , míg mi keletiek, nem ? A nyugatiaknak ezek a képein- folytattam - az embereknek csak a fejük körül volt aurájuk. Én azonban nem csak a fej körül, hanem az egész test, a kéz, az ujjak és a láb körül is látom az aurát . Mindig is láttam életem során .


Én minthogy nem igazán látok, ezeknek ellentmondani nem tudok....Az részegségről:


A mi hitünk szerint nincs
rosszabb, mint ezek a mérgezô nedvek, s nincs
alantasabb , mint a részegség. A részegség ,
szerintünk, valamennyi bûn közül a
legveszedelmesebb, hiszen ha a test átitatódik az
itallal, az asztrális test- az ember legszellemibb része-
el kényszerül hagyni a fizikai testet, és ekképpen
mindenféle kòbor erô zsákmányává válik. Ez itt nem
az egyetlen élet, a fizikai test csak sajátságos
megjelenési forma, a legalacsonyabbrendû mind
közül, s minél többet iszik valaki, annál többet árt
testének a lét más síkjain. Mindenki tudja, hogy a
részegek "rózsaszín elefántokat" látnak, illetve olyan
furcsaságokat, amiknek a való világban nincsen
megfelelôjük. Ezek a jelenségek, hitünk szerint ,
valami ördögi lény megnyilvánulásai, valamilyen
olyan lènyé, aki arra törekszik, hogy a fizikai test bajt
okozzon nekünk.


Kapcsolat

>>> Jelentkezz be a kapcsolat adatok megjelenítéséhez <<<

Nem küldhetsz hozzászólást!